จุดมุ่งหมายและขอบเขต (Aim & Scope) ของวารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์


จุดมุ่งหมาย (Aim)

วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ (JIT) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เปิดรับบทความงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยี สื่อดิจิทัล นิเทศศาสตร์ และงานวิจัยในหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง บทความที่เปิดรับสามารถเป็นได้ทั้งบทความปริทัศน์ (Review Article) บทความวิชาการ (Academic Article) และบทความวิจัย (Research Article)

ขอบเขตของงานวิจัย (Scope)

วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์พิจารณาเปิดรับบทความที่มุ่งเน้นทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ โดยหัวข้องานวิจัยที่เปิดรับ ประกอบด้วย

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • ภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics)
  • สารสนเทศศาสตร์และการจัดการ (Information Science and Management)
  • สื่อดิจิทัล (Digital Media)
  • นิเทศศาสตร์ (Communication Arts)


วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ ทำการเผยแพร่บทความวิจัยจำนวน 2 ฉบับต่อปี (issues/year) ในเดือนมกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม – ธันวาคม โดยเป็นการแผยแพร่ทางออนไลน์ หมายเลข ISSN: 2586-8136 (online) และ 2630-094X (print) ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2563 ทางวารสาร JIT ได้เผยแพร่บทความเฉพาะออนไลน์เท่านั้น สำหรับการเผยแพร่บทความในวารสารผู้แต่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

การพิจารณาบทความ (Review Process)

บทความที่นำมาเผยแพร่ในวารสาร JIT จะต้องไม่เคยเผยแพร่ในเว็บไซต์ การประชุมวิชาการ หรือวารสารอื่นใดมาก่อน บทความที่ “คัดลอกผลงาน” จากบทความอื่นจะไม่ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร JIT และจะถูกห้ามตีพิมพ์ในวารสาร JIT เป็นจำนวน 3 ปี

วารสาร JIT ใช้วิธีการพิจารณาบทความแบบ double-blind review โดยผู้แต่งจะต้องพิมพ์ชื่อและสถาบัน (Author name and affiliation) ลงในบทความที่จะจัดส่งด้วย แต่ทั้งนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) จะไม่สามารถมองเห็นข้อมูลของผู้แต่ง การพิจารณาบทความจะพิจารณาโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน

เมื่อได้รับผลการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาจากบรรณาธิการ (Editor-in-Chief) โดยผลการพิจารณาประกอบด้วย ผ่านการพิจารณา (Acceptance) ขอให้ปรับแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะ (Revision) และปฏิเสธการเผยแพร่บทความ (Rejection)

รายละเอียดสำหรับการส่งบทความ (Submission) สามารถตรวจสอบได้จาก “ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง” ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการส่งบทความกรุณาติดต่อที่อีเมล์ jit@msu.ac.th หรือ olarik.s@msu.ac.th

Views All Time
Views All Time
14
Views Today
Views Today
1