วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ (Journal of Applied Informatics and Technology: JIT) ได้รับการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 (TCI1) โดยรับรองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2567

https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=11786

Views All Time
Views All Time
207
Views Today
Views Today
2