รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA และการแปลข้อมูลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2566   วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์กำหนดให้ใช้การเขียนเอกสารอ้างอิงในรูปแบบ APA เท่านั้น หากเป็นเอกสารวิจัยในภาษาไทย ผู้แต่งควรที่จะแปร (Translate) ให้เป็นภาษาอังกฤษ   ดังนั้น การเขียนอ้างอิงบทความในเนื้อหา (In-text Citation) จะใช้นามสกุล ตามด้วยปี ค.ศ. เช่น Surinta & Gonwirat (2021) หรือ Surinta et al. (2021) หรือ Surinta (2021) เป็นต้น ทุกบทความที่มีการอ้างอิงในเนื้อหาจะต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิง ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง แสดงดังต่อไปนี้ One author: (Klingman, 1992) two authors: (Chen & Li, 2001) three or more authors: (Chen et al., 2001) หากบทความที่อ้างอิงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาบทความ ให้เขียนอ้างอิงดังตัวอย่างต่อไปนี้ One author: Klingman (1992) two authors: Chen & Li (2001) three or more authors: Chen et al. (2001) ในส่วนของเอกสารอ้างอิงจะปรากฏอยู่ส่วนท้ายของบทความ และบทความทุกบทความที่อ้างอิงในเนื้อหาจะต้องปรากฏในส่วนของเอกสารอ้างอิง และเอกสารอ้างอิงใดไม่ถูกอ้างอิงในเนื้อหาจะต้องไม่ปรากฏในส่วนของเอกสารอ้างอิง ทั้งนี้ชื่อของการประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการจะต้องไม่ใช้ชื่อย่อ ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง เขียนได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ การอ้างอิงบทความจากวารสาร (Reference to a journal article):Chen, J. and Li, Y. (2006). Coal fly ash as an amendment to container substrate for Spathiphyllum production. Bioresource Technology. 97(1), 1920-1926. การอ้างอิงบทความจากการประชุมวิชาการ (Reference to article in a conference proceeding):Klingman, L.A. (1992). Induction of floral bud in Lansium domesticum by different rates and times of application of chloroethyl phosphonic acid. Proceedings of the 5th Tropical Fruit Crop Symposium, Chiang Mai, Thailand, August 10-12, 1992, 231-236. การอ้างอิงจากหนังสือ (Reference to a book):Perry, R.H. and Chilton, C.H. (1973). Chemical Engineers Handbook, McGraw-Hill, New York, U.S.A. การอ้างอิงจาก Edited book...
Read More
วารสาร JIT ได้ปรับการประเมินเข้าฐานข้อมูล TCI ฐาน 1

วารสาร JIT ได้ปรับการประเมินเข้าฐานข้อมูล TCI ฐาน 1

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์ (Journal of Applied Informatics and Technology: JIT) ได้รับการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 (TCI1) โดยรับรองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2567 https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=11786 ...
Read More

Call for Papers – December 2017 Edition

Submission open for July-December 2017 Edition: Last Date of Research Submission: September 30, 2017 20:00 PM GMT +7 Submit at:https://www.tci-thaijo.org/index.php/jait/index Authors are invited to submit papers to the upcoming edition Volume 1, July-December 2017 Edition. The manuscript/paper can be submitted via Thai Journals online (ThaiJO) (https://www.tci-thaijo.org/index.php/jait/index). Please see our Guidelines for authors for information on article submission (http://jit.it.msu.ac.th/?page_id=37). Topic: Journal of Applied Informatics and Technology (JIT) is cross-disciplinary in applied informatics and technology. The topics of interest include, but are not limited to, the following: Information Technology Computing Science Geo-Informtics Information Science and Management Digital Media Communication Arts Manuscript: Manuscripts of a maximum length of 15 pages should be submitted. This is a strict limit for submission. Note that authors should include figures, and tables embedded directly within the text of the paper submitted for review. This will assist with the reviewing process. Journal of Applied Informatics and Technology follows a double-blind review process. Authors are required to include their names and affiliations in their manuscripts, whereas...
Read More