ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2566   วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยีประยุกต์กำหนดให้ใช้การเขียนเอกสารอ้างอิงในรูปแบบ APA เท่านั้น หากเป็นเอกสารวิจัยในภาษาไทย ผู้แต่งควรที่จะแปร (Translate) ให้เป็นภาษาอังกฤษ  

ดังนั้น การเขียนอ้างอิงบทความในเนื้อหา (In-text Citation) จะใช้นามสกุล ตามด้วยปี ค.ศ. เช่น Surinta & Gonwirat (2021) หรือ Surinta et al. (2021) หรือ Surinta (2021) เป็นต้น ทุกบทความที่มีการอ้างอิงในเนื้อหาจะต้องปรากฏในเอกสารอ้างอิง ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง แสดงดังต่อไปนี้

  • One author: (Klingman, 1992)
  • two authors: (Chen & Li, 2001)
  • three or more authors: (Chen et al., 2001)

หากบทความที่อ้างอิงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาบทความ ให้เขียนอ้างอิงดังตัวอย่างต่อไปนี้

  • One author: Klingman (1992)
  • two authors: Chen & Li (2001)
  • three or more authors: Chen et al. (2001)

ในส่วนของเอกสารอ้างอิงจะปรากฏอยู่ส่วนท้ายของบทความ และบทความทุกบทความที่อ้างอิงในเนื้อหาจะต้องปรากฏในส่วนของเอกสารอ้างอิง และเอกสารอ้างอิงใดไม่ถูกอ้างอิงในเนื้อหาจะต้องไม่ปรากฏในส่วนของเอกสารอ้างอิง ทั้งนี้ชื่อของการประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการจะต้องไม่ใช้ชื่อย่อ ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง เขียนได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การอ้างอิงบทความจากวารสาร (Reference to a journal article):
Chen, J. and Li, Y. (2006). Coal fly ash as an amendment to container substrate for Spathiphyllum production. Bioresource Technology. 97(1), 1920-1926.

การอ้างอิงบทความจากการประชุมวิชาการ (Reference to article in a conference proceeding):
Klingman, L.A. (1992). Induction of floral bud in Lansium domesticum by different rates and times of application of chloroethyl phosphonic acid. Proceedings of the 5th Tropical Fruit Crop Symposium, Chiang Mai, Thailand, August 10-12, 1992, 231-236.

การอ้างอิงจากหนังสือ (Reference to a book):
Perry, R.H. and Chilton, C.H. (1973). Chemical Engineers Handbook, McGraw-Hill, New York, U.S.A.

การอ้างอิงจาก Edited book (Reference to an edited book):
Day, P.R. (1965). Particle fractionation and particle size analysis. In Methods of Soil Analysis, C.A. Black, editor. Agronomy no. 9, Part 1. American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin, U.S.A.

การอ้างอิงจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ควรหลีกเลี่ยงการอ้างอิงจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์) (Reference to an electronic data source (used only when unavoidable)):
USGS. (2008). Earthquake Search. United States Geological Survey. Retrieved 15 April 2008. Retrieved from http://neic.gov/neis/epic/epic.html.

หากเป็นบทความภาษาไทยของวารสารไทย ให้เขียนอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ และเพิ่มข้อความ [In Thai] ต่อท้าย
Ditcharoen, N. & Techawiwatthanaboon, S. (2018). An alternative approach to course description comparison for university credit transfer using word similarity measurement and vector space model. Journal of Science & Technology MSU, 37(4), 580-586. [In Thai]

หากเป็นหนังสือภาษาไทย จะต้องแปลชื่อหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ และเพิ่มข้อความ [In Thai] ต่อท้าย
Sukprasert, A. (2021). คู่มือการทำเหมืองข้อมูลด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio [Guide to mining with RapidMiner Studio]. Mahasakham : Mahasarakham Business School, Mahasarakham University. [In Thai]

หากเป็นเนื้อหาจากเว็บไซต์ จะต้องแปลชื่อบทความเป็นภาษาอังกฤษ และเพิ่มข้อความ [In Thai] ต่อท้าย ทั้งนี้ จะต้องบอกวันเวลาที่ retrieve ข้อมูล และบอกว่า retrieve จากเว็บไซต์ใด
Songhmokholongtun. (2018). Central Limit Theorem (CLT) สำหรับนักลงทุน [Central Limit Theorem (CLT) for investors]. Retrieved from 25 November 2022. Retrieved from https://songhmok-holongtun.com. [In Thai]

หากเป็นบทความจากวารสารหรือการประชุมวิชาการ หากปรากฏหมายเลข DOI จะต้องเพิ่มข้อมูล DOI
Saisangchan, U., Chamchong, R., & Suwannasa, A. (2022). Analysis of lime leaf dis- ease using deep learning. Journal of Applied Informatics and Technology, 4(1), 71-86. https://doi.org/10.14456/jait.2022.6 [In Thai]

 

การเรียงลำดับของบทความภาษาอังกฤษให้เรียงลำดับตามนามสกุลเรียงจาก A-Z ตัวอย่างการเขียนและเรียงลำดับเอกสารอ้างอิงที่ปรากฏในส่วนของเอกสารอ้างอิง แสดงดังต่อไปนี้

 

Reference

Armstrong, T. S., et al. (2016). The symptom burden of primary brain tumors: evidence for a core set of tumor- and treatment-related symptoms. Neuro-oncology, 18(2), 252–260. https://doi.org/10.1093/neuonc/nov166

Back, M., Back, E., Kastelan, M., & Wheeler, H. (2014). Cognitive deficits in primary brain tumours: A framework for management and rehabilitation. Journal of Cancer Therapy, 5(1), 74-81. https://doi.org/10.4236/jct.2014.51010

Bunevicius, A., Deltuva, V., Tamasauskas, S., Tamasauskas, A., Laws, E.R., Jr, & Bunevicius, R. (2013). Low triiodothyronine syndrome as a predictor of poor outcomes in patients undergoing brain tumor surgery: A pilot study. Journal of neurosurgery, 118(6), 1279–1287. https://doi.org/10.3171/2013.1.JNS121696

Bunevicius, A., Tamasauskas, S., Deltuva, V., Tamasauskas, A., Radziunas, A., & Bunevicius, R. (2014). Predictors of health-related quality of life in neurosurgical brain tumor patients: focus on patient-centered perspective. Acta Neurochirurgica, 156, 367–374. https://doi.org/10.1007/s00701-013-1930-7

Cai, L., Gao, J., & Zhao, D. (2020). A review of the application of deep learning in medical image classification and segmentation. Annals of Translational Medicine. 8(11), 713. https://doi.org/10.21037/atm.2020.02.44

Chakrabarty, N. (2021). Brain MRI images for brain tumor detection. Retrieved 8 December 2022. Retrieved from https://www.kaggle.com/datasets/navoneel/brain-mri-images-for-brain-tumor-detection

Johnson, D.R., Sawyer, A.M., Meyers, C.A., O’Neill, B.P., & Wefel, J.S. (2012). Early measures of cognitive function predict survival in patients with newly diagnosed glioblastoma. Neuro-Oncology, 14(6), 808-816. https://doi.org/10.1093/neuonc/nos082

Klaythong, T. & Srisawat, C. (2023). Forecasting dropout of undergraduates Pibulsongkram Rajabhat University with data mining technique. Journal of Applied Informatics and Technology, 5(1), 1-17. https://doi.org/10.14456/jait.2023.1 [In Thai]

Kumjit, K., Jaikoomkao, D., Phumirang, W., Sattanako, A., & Sukpraser, A. (2022). The efficiency of data mining technique for the prognosis of cerebrovascular disease. Journal of Applied Informatics and Technology, 4(2), 87-98. https://doi.org/10.14456/jait.2022.7 [In Thai]

Lapthanachai, N., Chomthong, A., Waijanya, S., & Promrit, N. (2023). Classification of nail abnormalities using convolutional neural network. Journal of Applied Informatics and Technology, 5(1), 18–35. https://doi.org/10.14456/jait.2023.2 [In Thai]

Mehdy, M.M., Ng, P.Y., Shair, E. F., Md Saleh, N.I., & Gomes, C. (2017). Artificial neural networks in image processing for early detection of breast cancer. Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2017, 1-15. https://doi.org/10.1155/2017/2610628

Raza, S. (2021). Brain tumor detector. Retrieved 8 December 2022. Retrieved from https://www.kaggle.com/code/ saharraza/preprocessing/notebook.

Saisangchan, U., Chamchong, R., & Suwannasa, A. (2022). Analysis of lime leaf disease using deep learning. Journal of Applied Informatics and Technology, 4(1), 71-86. https://doi.org/10.14456/jait.2022.6 [In Thai]

Views All Time
Views All Time
152
Views Today
Views Today
1